top of page

שירותים

מחלקת ניהול הקריירה מבית שחקן אמיתי היא פלטפרומה חדשה וייחודית בישראל אשר מעניקה ועונה על כל צרכי שחקן הכדורסל בכל שלב של הקריירה בהתאם להתפתחותו ומטרותיו. הבחירה בדרך הנכונה ביותר עבור כל שחקן כדורסל מנוהלת על פי העיקרון הבא: אישי, מקצועי ופיננסי. בשחקן אמיתי אנו מעניקים מכלול של שירותים בהתאמה עבור כל שחקן. נדבך נוסף בניהול קריירת המשחק הוא שימוש נבון וחכם בכספים שהשחקן מרוויח במהלך ולאחרי קריירת המשחק.  אנו נותנים לשחקן את ההכוונה הנכונה לניהול הכספים בהתאם לכל שלב בו נמצא השחקן בחייו האישיים והמקצועיים.

כניסה לתוכנית הניהול המקצועי של שחקן אמיתי תיבחן לאחר תהליך קבלה מסודר הכולל ראיונות אישיים. השחקנים שיימצאו מתאימים לתוכנית יעברו תוכנית אפיון ע”פ פרמטרים אישיים...

ניהול מקצועי

ניהול מקצועי

כניסה לתוכנית הניהול המקצועי של שחקן אמיתי תיבחן לאחר תהליך קבלה מסודר הכולל ראיונות אישיים. השחקנים שיימצאו מתאימים לתוכנית יעברו תוכנית אפיון ע”פ פרמטרים אישיים...

עם השחקן יתקיים ליווי ושותפות בדרך קבלת ההחלטות האישיות והמקצועיות על מנת למקסם את התפתחותו בכל שלב בקריירה (”זה לא רק לאיפה שרוצים להגיע אלא כמה מהר נגיע לשם")...

הכוונה פיננסית

חברת שחקן אמיתי מאמינה שחלק מניהול קריירה נכון ומקצועי יש לבנות את השחקן מגיל צעיר ולמתגו כמו השחקן שהוא יהיה בעוד מספר שנים ע“י יצירת ערך לשם השחקן בתור מותג...

מיתוג

תפקידה של מחלקת הייצוג היא לעבוד וללוות את השחקן באיזונים בין שיקולי החיים אישיים ,המקצועיים והפיננסים.

ייצוג

מיתוג

חברת שחקן אמיתי מאמינה שחלק מניהול קריירה נכון ומקצועי יש לבנות את השחקן מגיל צעיר ולמתגו כמו השחקן שהוא יהיה בעוד מספר שנים ע“י יצירת ערך לשם השחקן בתור מותג...

ייצוג

תפקידה של מחלקת הייצוג היא לעבוד וללוות את השחקן באיזונים בין שיקולי החיים אישיים ,המקצועיים והפיננסים.

הכוונה פיננסית

עם השחקן יתקיים ליווי ושותפות בדרך קבלת ההחלטות האישיות והמקצועיות על מנת למקסם את התפתחותו בכל שלב בקריירה (”זה לא רק לאיפה שרוצים להגיע אלא כמה מהר נגיע לשם")...

bottom of page